Zoeken

Bestellingen die geplaatst zijn op werkdagen voor 14:00u worden dezelfde werkdag verwerkt en verzonden (grote oplage in overleg). We adviseren om bestellingen 1 – 1,5 week van te voren te plaatsen om eventuele teleurstelling bij postvertragingen door drukte te voorkomen. Meer over verzenden / besteladvies »

Houd er rekening mee dat in verband met drukte bij PostNL zendingen mogelijk eerder een vertraging kunnen op lopen dan normaal.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cakeprint zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop en/of Verzendvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Cakeprint worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Cakeprint ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Cakeprint zijn vrijblijvend en Cakeprint behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Cakeprint. Cakeprint is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Cakeprint dit mee (indien uw adres of e-mailadres bij ons bekend is) binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings/verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden vooraf, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Cakeprint.

3.4 Betaalmethodes van Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna

  • Algemene informatie over Klarna vindt u hier.
  • Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 4. Levering

4.1 De levertijden worden naar beste weten en kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Zij zijn echter indicatief en binden Cakeprint niet. Cakeprint zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook, welke voor de wederpartij voortvloeit uit overschrijding van de opgegeven leveringstermijn.

Ons streven is om de bestelling binnen enkele werkdagen te leveren. Levering van grotere aantallen gaat in overleg. Cakeprint is volgens de wet verplicht uw bestelling binnen dertig (30) dagen te leveren.
Lees meer over de actuele verzendtijd: www.cakeprint.nl/verzenden

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Cakeprint verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Wanneer de klant gebruik maakt van de diensten van Cakeprint ten behoeve van een eigen ontwerp van klant, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij klant. Ook indien Cakeprint in dit geval handelingen verricht ten behoeve van het Drukwerk, zoals het bijsnijden of knippen van Drukwerk, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij klant. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder andere verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, onderzoeken, analyses, materialen, data, resultaten, conclusies en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en Drukwerk.

6.2 In het geval dat klant gebruik maakt van de diensten van Cakeprint ten behoeve van een eigen ontwerp van klant, staat klant ten aanzien van Cakeprint ervoor in dat de styling en opmaak van het door klant bepaalde drukwerk, geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder expliciet begrepen het auteursrecht van derden. Klant vrijwaart Cakeprint voor alle schade en nadeel die Cakeprint lijdt indien het Drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Cakeprint tegen aanspraken van derden in verband met enige inbreuk.

6.3 In het geval dat klant gebruik maakt van de diensten van Cakeprint ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, heeft Cakeprint het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak.

6.4 Enkel in het geval dat klant op het platform samen met Cakeprint Drukwerk ontwerpt, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Cakeprint. Cakeprint is in dit geval volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder “ontwerpen” wordt in dit artikellid onder andere verstaan: door Cakeprint verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten en tekstvoorstellen. Daarnaast berusten alle rechten van intellectuele eigendom eveneens bij Cakeprint in het geval van co-creaties ontstaan met input van klant ten behoeve van onder andere het verbeteren van features en tools van Cakeprint.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Mededelingen door of namens Cakeprint betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, gebruiksaanwijzing, eigenschappen e.d. van de producten, worden naar beste weten en op grond van ervaring gegeven; zij houden geen garantie in en zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend; Cakeprint is op geen enkele wijze of grond aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, met inbegrip van schade aan derden, in verband met verstrekte informatie of het gebruik of de interpretatie daarvan door wederpartij.

7.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Cakeprint daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Cakeprint de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Cakeprint te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Het retouradres kunt u via e-mail aanvragen. Retourneren is niet mogelijk voor eetbare prints of andere producten die voor u op maat zijn geproduceerd.

7.4 De wederpartij vrijwaart Cakeprint en haar personeelsleden voor elke aanspraak, van welke aard en omvang dan ook, van derden tot vergoeding van schade, welke schade door deze derden aanwijsbaar is of wordt geleden ten gevolge van of in verband met (het gebruik van) een door Cakeprint aan wederpartij geleverde zaak. In het bijzonder vrijwaart wederpartij Cakeprint en haar personeelsleden tegen alle aanspraken gebaseerd op of voortvloeiende uit de productaansprakelijkheidsregeling, als bedoeld in afdeling drie van titel drie van boek zes van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Cakeprint, dan wel tussen Cakeprint en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Cakeprint, is Cakeprint niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cakeprint.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cakeprint in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cakeprint gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cakeprint kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Cakeprint schriftelijk opgave doet van een adres, is Cakeprint gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Cakeprint schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Uw adres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan wel doorgestuurd aan derden.

10.2 Wanneer door Cakeprint gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Cakeprint deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cakeprint in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cakeprint vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Cakeprint is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Bij afwijkingen van eventuele kleuren ten opzichte van uw ontwerp heeft u geen recht om het product te retourneren. Eventuele kleurverschillen worden veroorzaakt door een andere opbouw van kleurpigmenten van eetbare inkt. Cakeprint is hier niet voor verantwoordelijk, wel doet Cakeprint haar uiterste best de kwaliteit van de geleverde producten zo constant mogelijk te houden en zo dicht mogelijk de werkelijke kleur te benaderen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.